Om os

1960    Toftlund Fjernvarme afholdt stiftende generalforsamling i september 1960. Der var fremmødt 52 interesserede andelshavere. Der blev valgt en bestyrelse på fem personer som skulle arbejde videre med planerne med at etablere fjernvarme i Toftlund by.
1961 Der blev erhvervet en grund bag ved mejeriet, i dag Musik Højskole, i en ny udstykning som i dag hedder Toften. Grundstykket tilhørte dengang menighedsrådet. Der blev opført en central bestykket med to oliefyrede kedler. Den første varme blev produceret d. 16. oktober 1961.
1981 Efter to energikriser i halvfjerdserne og med meget høje oliepriser blev det besluttet at opføre et kulfyret varmeværk. Der blev søgt om tilladelse til at opføre det nævnte anlæg ved varmecentralen på Toften. Det kunne man ikke få tilladelse til, men kommunen foreslog at flytte anlægget ud i industrikvarteret ved renseanlægget på Østerdalen. I december 1981 var man klar med et nyt kulfyret anlæg med 2 kedler, som kunne forsyne forbrugerne med varme. 

 

Selvom fjernvarmeforsyningen i Danmark i vid udstrækning klares af forbrugerejede andelsselskaber, betyder det ikke, at disse selskaber selv kan bestemme den fremtidige udvikling.

1992 Siden oliekrisen i 1973/74 har energiforsyningen i Danmark i endog meget høj grad haft vore politikkeres bevågenhed, og den ene lovgivning efter den anden har kraftigt indskrænket varmeselskabernes selvbestemmelsesret. De senere års miljøbevidsthed har ligeledes medvirket til at indsnævre rammerne for selvbestemmelse til et minimum.

  Dette er en simpel konstatering, man rundt omkring i varmeselskaberne har oplevet.

  Når dette er sagt, må man også medgive, at en overordnet styring og målsætning på energiområdet er af stor nationaløkonomisk såvel som miljømæssig betydning.

  Når disse faktorer så kan bringes i rimelig forståelse med privatøkonomisk - her tænkes der på CO2-tilskudet på 10 øre pr. produceret kWh el - må "selvbestemmelsen" nok vige en kende.

  Som led i regeringens energihandlingsplan - "Energi 2000" - er Toftlund Fjernvarme således også blevet pålagt at ændre det ellers så velfungerende "kulanlæg" fra 1981, til nu at etablere et nyt kraftvarmeværk baseret på naturgas som energikilde senest ved udgangen af 1996.

  Bestyrelsen gik derfor allerede i 1992 i gang med undersøgelser om etablering af et sådant projekt. Undersøgelserne mundede ud i, at en hurtig omstilling til kraftvarme ville være økonomisk fordelagtig for varmeværkets forbrugere.

  Undersøgelserne viste endvidere, at den økonomiske fordel ville øges ved, at selskabet selv stod for projektets gennemførelse samt ejerskab heraf og finansieret med lån i Kommunekredit.

  Ved decentral kraftvarmeproduktion udnyttes den indfyrede energimængde optimalt. Kraftvarmeværket producere varme og el på samme tid, således at den varme, der opstår ved elproduktionen, udnyttes og anvendes i fjernvarmesystemet.

1994 Efter mange og til tider vanskelige og besværlige forhandlinger med offentlige myndigheder, og ikke mindst på grund af "Brundtlandby" projektet hvor man ville have et biogasanlæg opført, hvorfra fjernvarmen skulle aftage biogassen, endte det hele med, at der blev opført et rent naturgasfyret decentral kraftvarmeværk. I maj måned 1994 påbegyndtes opførelsen af anlægget ved det bestående kulfyrede anlæg på Østerdalen.
1995 2. januar 1995 var anlægget så langt fremme i etableringsfasen at motoren kunne startes for første gang. Anlægget blev overtaget ca. 1. marts 1995. Det viste sig hurtig at den indkøbte japanske Niigata gasmotor ikke kunne leve op til det lovede, der forestod mange og svære forhandlinger med den danske agent og de japanske leverandører. 
1998 Efter mange bryderier med det japanske motoranlæg, kulminerede det hele en mandag morgen den 2. juni 1998. Under den automatiske start kl. 5.00 morgen opstod der fejl i styringen af motoren, og der blev ledt uforbrændt gas ud i udstødssystemet, som så blev afbrændt i udstødssystemet. Det bevirkede at hele udstødssystemet og div. motordele blev ødelagt. En brandskade blev opgjort til 4.5 mil. kr.
1998 Bestyrelsen besluttede efter mange beregninger, både tekniske og økonomiske, at udskifte det japanske motoranlæg med en finsk Wärtsilä motoranlæg. Beslutningen blev taget omkring 1. juli, og 1. december samme år blev det nye anlæg idriftsat.
2004 Regeringen beslutter i 2004 at el produceret på decentral kraftvarmeværker skal sælges på det frie elmarked. Vores værkstørrelse skal senest 1. januar 2007 afsætte den producerede el på det frie marked.
2005 Beregninger viste, at det vil være en økonomisk fordel for Toftlund Fjernvarme at overgå til det frie elmarked. Det blev besluttet at overgå til det frie marked 1. juli 2005.
   

Forbrugere:

Der er tilsluttet ca. 1010 forbrugere som hver har installeret selvstændig måler.

Ledningsnet:

Hovedledningsnettet har en udstrækning på ca. 17 km.

Stikledningslængde udgør ca. 17 km.

Varmesalg:

Varmesalget i 2004/2005 var 19.282 MWh.